Wat zijn de algemene voorwaarden van mBraining Nederland?

Algemene Voorwaarden mBraining Nederland

Artikel 1 – Definities
1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen mBraining Nederland (hierna te noemen ‘mBraining’) en Opdrachtgever van trainingen en andere vormen van opleiding en onderwijs, inclusief coaching (hierna te noemen: ’Training’).
1.2. Onder Opdrachtgever wordt verstaan iedere natuurlijke of rechtspersoon waarmee mBraining een overeenkomst sluit tot het verzorgen van Trainingen, ongeacht of Opdrachtgever zelf, of een derde deelneemt aan de training.
1.3. Onder Deelnemer wordt verstaan de natuurlijke persoon die daadwerkelijk aan de Training deelneemt. De Deelnemer kan ook Opdrachtgever zijn.

Artikel 2 – Totstandkoming overeenkomst
2.1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, algemene aanbiedingen, overeenkomsten en (rechts)handelingen tussen mBraining en opdrachtgever/deelnemer.
2.2. De overeenkomst komt tot stand doordat de Opdrachtgever een inschrijfformulier van mBraining op de website heeft ingevuld en verstuurd of de inschrijving per e-mail heeft bevestigd.
2.3. Indien mBraining de aanmelding accepteert, wordt deze schriftelijk bevestigd. Hiermee komt de overeenkomst met betrekking tot deelname aan de training tot stand.
2.4. Opdrachtgever/deelnemer heeft kennisgenomen van de algemene voorwaarden bij de totstandkoming van de overeenkomst.
2.5. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend als ze schriftelijk zijn bevestigd door mBraining.

Artikel 3 – Annulering training
3.1 De Opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst met betrekking tot een training het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Dit geldt niet voor op maat gemaakte diensten.
3.2. De Opdrachtgever kan de training tot 31 kalenderdagen voor de eerste trainingsdag annuleren tegen annuleringskosten (10% van de deelnamekosten). Dit kan per aangetekend verzonden brief of per door mBraining bevestigde e-mail.
3.3. Bij annulering korter dan 31 kalenderdagen voor de eerste trainingsdag, of als de Deelnemer na de eerste trainingsdag de deelname beëindigt of om andere redenen niet aan de Training deelneemt, betaalt Opdrachtgever de volledige deelnamekosten, ook de eventueel nog openstaande termijnen van een gespreide betaling.
3.4. De Deelnemer kan zich laten vervangen door een collega, mits deze aan de toelatingseisen voor de betreffende training voldoet. Hier zijn geen kosten aan verbonden.
3.5.mBraining heeft het recht om de Training te annuleren, bijvoorbeeld in geval van ziekte of calamiteit en de trainer kan niet vervangen worden, of wanneer te weinig deelnemers inschrijven om de geplande oefeningen recht te doen of de te maken kosten te dekken. De Opdrachtgever heeft dan recht op terugbetaling van het volledige door Opdrachtgever aan mBraining betaalde bedrag.
3.6.mBraining heeft het recht om deelname van een Deelnemer te weigeren, bijvoorbeeld als de deelnemer niet voldoet aan de gestelde vooropleiding en kennis of het gedrag van de deelnemer het lesgeven en leren van anderen te veel dreigt te verstoren. De Opdrachtgever heeft dan recht op terugbetaling naar rato van het door Opdrachtgever aan mBraining betaalde bedrag. Eventuele restitutie vindt plaats binnen 10 werkdagen.

Artikel 4 – Betaling
4.1.mBraining brengt de deelnamekosten in rekening door middel van een factuur. De Opdrachtgever dient de deelnamekosten te voldoen 30 dagen voor de eerste trainingsdag, of als die datum al verstreken is, uiterlijk 14 dagen na facturering door mBraining . Voor de opleidingen is altijd een gespreide betaling mogelijk.
4.2. De reis-, overnachtings- en verblijfkosten zijn niet in de deelnamekosten inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders op de website van mBraining wordt vermeld.
4.3. mBraining heeft het recht deelnemer bij niet tijdige betaling van de deelnamekosten uit te sluiten van de open training. Deze voorwaarde is ook geldig richting opdrachtgever voor maatwerk trajecten. De betalingsverplichting van de deelnamekosten blijft in deze situatie gehandhaafd.
4.4. De Opdrachtgever is bij niet tijdige betaling verplicht aan mBraining in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden.

Artikel 4A – Levering en uitvoering
4-5. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
4-6. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
4-7. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 3 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 5-8 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
4-8. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
4-9. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 5 – Aansprakelijkheid | Klachtenprocedure
5.1.mBraining spant zich in om de gegeven Training naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.
5.2.mBraining is tegenover de opdrachtnemer en/of deelnemer die een rechtspersoon is of een natuurlijk persoon, handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, slechts aansprakelijk voor schade die het directe gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid, doch maximaal voor een bedrag van de hoogte van de cursusgelden per schade veroorzakend feit, waarbij een opvolgende reeks feiten als één feit wordt beschouwd.
5.3.mBraining is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.
5.4.mBraining is niet aansprakelijk in het geval Opdrachtgever, Deelnemer, of een derde de mogelijkheid hebben een verzekeringsmaatschappij aan te spreken.
5.5. Op de overeenkomst van opdracht en de relatie met de deelnemer is Nederlands recht van toepassing. De geschillen voortvloeiend uit de rechtsverhouding worden uitsluitend aan de Nederlandse rechter ter beoordeling voorgelegd.
5.6. Aan de inhoud van een brochure of website tekst kunnen geen rechten worden ontleend.
5.7. Indien opdrachtgever/deelnemer een klacht heeft over mBraining, diens personeel of voor mBraining werkzame personen, verwijzen wij naar de klachtenprocedure die te vinden is op www.mbraining.nl.

Artikel 6 – Intellectuele eigendom
6.1. Het auteursrecht op de door mBraining uitgegeven brochures, trainingsmaterialen, handboeken, sheets, stencils, syllabi en welke andere in de training gebruikte schriftelijke materialen dan ook, hierna te noemen “materialen”, berust bij mBraining , tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van mBraining zullen door de Opdrachtgever noch de Deelnemer geen gegevens in welke vorm dan ook uit de materialen worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd.
6.2. Ook het auteursrecht op offertes, rapporten, voorstellen e.d. die voortkomen uit de werkzaamheden van mBraining berust uitsluitend bij mBraining .

mBraining Nederland draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders